strona główna
             o projekcie SWWS
             patronaty
             konkurs
             student-wynalazca
             krajowa giełda
             wynalazczości studenckiej
             szkolenia
             baza danych
             studenckich wynalazków
             dobre praktyki
             przydatne adresy
             kontakt
 

O projekcie

Projekt zakończony 31 października 2013r.

Kontynuacja Ogólnopolskiego Konkursu Student - Wynalazca : http://patenty.tu.kielce.pl/konkurs-student/

Projekt Systemowe Wsparcie Wynalazczości Studenckiej - SWWS realizowany jest w okresie
od 1 listopada 2011 r. do 31 października 2013 r. w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego KREATOR INNOWACYJNOŚCI - WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Istotą projektu Systemowe Wsparcia Wynalazczości Studenckiej (SWWS) jest:
- zwiększenie wiedzy i świadomości studentów oraz pracowników naukowych w zakresie: ochrony własności intelektualnej, dyfuzji innowacji, transferu technologii, komercjalizacji wiedzy,
- aktywizacja studentów na rzecz badań i tworzenia wynalazków,
- stworzenie platformy stałej wymiany myśli twórczej studentów-wynalazców z instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorcami, partnerami biznesowymi, ośrodkami naukowymi,
- budowa bazy informacyjnej na temat wynalazków polskich studentów,
- promocja polskiej myśli młodych wynalazców na forum krajowym i międzynarodowym i opracowanie przykładów dobrych praktyk.

Projekt jest adresowany do studentów i absolwentów polskich uczelni, w tym studiów doktoranckich, oraz do przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, takich jak centra transferu technologii, parki i inkubatory technologiczne, fundusze pożyczkowe i podwyższonego ryzyka.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania główne:
1. Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca.
2. Szkolenia adresowane do studentów-wynalazców oraz pracowników nauki,
3. Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej:

a. Konferencja,
b. Spotkanie brokerskie,
c. Katalog wynalazków, których twórcami/współtwórcami są studenci.

4. Publikacja dobrych praktyk wynalazków polskich studentów.

Zapraszamy Studentów-Wynalazców do udziału w Konkursie, szkoleniach i Krajowej Giełdzie Wynalazczości Studenckiej.

 
  Ostatnia aktualizacja: 2014-12-17