Strona główna    Powrót    Drukuj    Skontaktuj się z twórcą

Wynalazek nr BDSW/285

Nowe pochodne 1-aminonaftaleno-2-karbonitrylu, sposoby ich wytwarzania i zastosowanie, nowe fotosensybilizatory do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej i hybrydowej oraz nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotopolimeryzacji kationowej, rodnikowej i hybrydowej.

Tytuł
Nowe pochodne 1-aminonaftaleno-2-karbonitrylu, sposoby ich wytwarzania i zastosowanie, nowe fotosensybilizatory do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej i hybrydowej oraz nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotopolimeryzacji kationowej, rodnikowej i hybrydowej.
Opis/specyfikacja
Przedmiotem wynalazku są nowe związki chemiczne pełniące rolę fotosensybilizatorów do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji oraz nowe systemy fotoinicjujące dedykowane do procesów fotopolimeryzacji powstałe w oparciu o nowe fotosensybilizatory.
Innowacyjność prezentowanego rozwiązania wynika z faktu zastosowania całkowicie nowych związków do roli fotosensybilizatorów, które wykazują synergistyczne oddziaływanie z dotychczas znanymi mało wydajnymi inicjatorami. Zastosowanie tego typu dwuskładnikowego układu fotoinicjującego skutkuje zwiększeniem efektywności polimeryzacji, a tym samym wzrostem szybkości całego procesu oraz skróceniem czasu prowadzenia polimeryzacji.
W praktyce oznacza to, że nowe systemy inicjujące będą mogły być stosowane w znacznie mniejszym stężeniu bez spowolnienia szybkości produkcji powłok polimerowych lub umożliwią wzrost szybkości produkcji, jeśli zostaną one zastosowane przy tym samym stężeniu co dotychczas stosowane jednoskładnikowe tradycyjne inicjatory.
Przewidywane zastosowanie
Współcześnie najnowocześniejsze technologie wytwarzania materiałów polimerowych opierają się na procesach inicjowanych fotochemicznie. Synteza materiałów polimerowych realizowana na drodze fotopolimeryzacji stanowi jedną z najbardziej wydajnych metod, dzięki temu aktualnie jest techniką bardzo rozpowszechnioną i nadal prężnie rozwijającą się. W porównaniu z innymi metodami, fotopolimeryzację uważa się za metodę proekologiczną ze względu na małe zużycie energii, brak użycia rozpuszczalników oraz dużą szybkość w temperaturze otoczenia. Polimeryzację za pomocą światła UV początkowo wykorzystywano przede wszystkim w przemyśle powłokotwórczym, głównie w lakiernictwie do bezrozpuszczalnikowych farb i lakierów dla przemysłu meblarskiego oraz samochodowego. Możliwość prowadzenia procesów fotopolimeryzacji w temperaturze otoczenia sprawia, że otrzymywanie materiałów polimerowych realizowane na drodze fotoindukowanego procesu polimeryzacji stanowi jedną z najbardziej wydajnych technologii fotochemicznych.
Korzyści z wdrożenia
- poprawa jakości
- wzrost wydajności
- zgodność z normami
- wprowadzenie nowego produktu/usługi
Słowa kluczowe
fotosensybilizatory, fotopolimeryzacja, systemy fotoinicjujące, fotopolimeryzacja kationowa, fotopolimeryzacja rodnikowa, powłoki polimerowe
Spodziewane efekty stosowania
• możliwość projektowania nowych materiałów polimerowych (powłokowych) o ulepszonych właściwościach użytkowych do nowych, specjalistycznych zastosowań;
• wzrost efektywności procesu fotopolimeryzacji poprzez zwiększenie szybkości reakcji fotoutwardzania;
• opracowane zostały uniwersalne systemy fotoinicjujące do różnego rodzaju procesów fotopolimeryzacji obejmujących między innymi fotopolimeryzację kationową, rodnikową, hybrydową, przez co nowe systemy inicjujące mogą stać się konkurencyjne pod względem ekonomicznym w stosunku do aktualnie znanych fotoinicjatorów dostępnych na rynkach światowych, albowiem wykazują uniwersalność w działaniu;
lepsze dopasowanie dostępnych przemysłowych źródeł promieniowania UV do zakresu absorpcji prezentowanych systemów inicjujących co skutkuje efektywniejszym wykorzystaniem energii elektrycznej a tym samym obniżeniem kosztów energetycznych (produkcyjnych)
Zastosowania rynkowe
- Budownictwo
- Przemysł - Produkcja przemysłowa
- Przemysł - Wytapianie
- Nauki biologiczne - Biotechnologia / farmaceutyka
- Nauki biologiczne - Kosmetologia / kosmetyka
Stan zaawansowania
- zakończone badania
- technologia gotowa do zastosowania
Typ oczekiwanej współpracy
- Twórca jest zainteresowany nawiązaniem współpracy w celu dalszych badań nad wynalazkiem
- Twórca jest zainteresowany wdrożeniem wynalazku
- Twórca wyraża zgodę na udział w Spotkaniu Brokerskim
- Twórca jest zainteresowany zbyciem praw majątkowych do wynalazku
Typ poszukiwanego partnera
- instytut naukowo - badawczy, uniwersytet
- ośrodek transferu technologii
- przemysł
- usługi
Informacje dodatkowe
Obecnie ten typ polimeryzacji znajduje zastosowanie również w wielu innych dziedzinach przemysłu, a mianowicie w druku 3 D, fotolitografii do wytwarzania obwodów drukowanych, do fotoutwardzania klejów polimerowych, a także w mikroelektronice do enkapsulacji układów scalonych.

Lokalizacja, metryka

Numer wewnętrzny
BDSW/285
Rodzaj
wynalazek

Patent

Data zgłoszenia Numer zgłoszenia Data uzyskania Numer uzyskania
20.04.2015 P.412067